Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15) i članka 6. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/16), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 10. siječnja 2017. donio je

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI U 2017. GODINI 

Scroll to Top
Skip to content