Na temelju Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje Upravno vijeće vrtića objavljuje 29.03.2016.

Javnu objavu upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/17

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić, svakog radnog dana u vremenu od 14,00 do 16,00 sati.
Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Koprivnički Bregi za djecu od navršene tri godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
– 10-satni redovni program
– program predškole
Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić Drnje.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.
Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 25.04.2016.godine.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Potočić, Trg Sv. Roka 2, 48 324 Koprivnički Bregi.
Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefone 048 831 492 (uprava), 048 810 224 (vrtić) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis

Scroll to Top
Skip to content