Javne prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.
Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te mora biti funkcionalna i estetski oblikovana.
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, postavljanje transparenata na rasvjetne stupove, lijepljenje oglasa, obavijesti i slično.
Javnu rasvjetu na području Općine održava pravni subjekt kojem je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Koprivnički Bregi povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u skladu s programom Općine o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – javna rasvjeta

Scroll to Top
Skip to content