Javne zelene površine  su parkovi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zelene površine uz poslovne, stambene i druge javne objekte, zelene površine uz nogostupe, dječja i sportska igrališta, zaštitni pojas oko vodocrpilišta i drugo.
Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale javne površine moraju se držati u čistom i urednom stanju. 
O održavanju čistoće na javnim površinama brinu se Općina, vlasnici objekata i korisnici javnih površina te  fizičke i pravne osobe.
Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.


Odluka o komunalnom redu Općine Koprivnički Bregi 
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – javne površine 

Scroll to Top
Skip to content