Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje, podružnica „Potočić“ Koprivnički Bregi objavljuje javni natječaj/predbilježbe za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Potočić“ za pedagošku radnu godinu 2015./2016 u 10-satnom programu u 1 mješovitu skupinu u dobi od navršene 3.godine starosti do polaska u školu.

Kriteriji za upis djece
1. djeca s prebivalištem na području Općine Koprivnički Bregi,
2. djeca osoba s invaliditetom,
3. djeca hrvatskih branitelja ili stradalnika Domovinskog rata,
4. djeca osoba koje rade na razminiranju miniranih područja
5. djeca zaposlenih roditelja,
6. djeca iz obitelji s dvoje ili više djece,
7. djeca samohranih roditelja
8. djeca iz udomiteljskih obitelji,
9. djeca čiji su oba roditelja učenici ili studenti,
10. djeca u godini prije polaska u školu.

U Zamolbi roditelj se precizirano odlučuje za JEDAN oblik upisa ili u redoviti 10-satni program ili u program u godini prije polaska u školu ( Mala škola) te navesti koji mu je oblik prioritetan.

Participacija za roditelja u 10-satnom redovitom programu iznosi mjesečno 500,00 kn.
Za sudjelovanje u natječaju potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-zamolba za upis
-potvrda o zdravstvenom stanju djeteta ( uredovna liječnička potvrda ,a za dijete s teškoćama kompletnu liječničku dokumentaciju opservacije)
-preslika rodnog lista djeteta
-preslike osobnih iskaznica oba roditelja
-preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici
-preslika smrtnog lista ili izvadak iz matice umrlih za pokojnog roditelja
-dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata
-dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja
-preslika rješenja o razvodu braka
-preslika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja
-dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili studenta
Zamolbe sa potpunom dokumentacijom se nose u Dječji vrtić „Potočić“ u Koprivničkim Bregima u vremenu od 11:00-12:00 sati. Natječaj traje 14 dana od dana objave. Rezultati natječaja biti će objavljeni na ulaznim vratima vrtića i web stranici Općine Koprivnički Bregi u redovitom roku.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.
U Koprivničkim Bregima, 07.04.2015.

Scroll to Top
Skip to content