Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2016. GODINU

I.

Pozivaju se udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Koprivnički Bregi, koje imaju pripremljene programe i za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu.

II.
Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se na web stranici Općine Koprivnički Bregi.
Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koje se traže.
Svaka prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstvu financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako ni iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi.

III.
Prijavnice se dostavljaju na adresu: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, najkasnije do 10. studenoga 2015. godine.
Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice neće se uzimati u razmatranje prilikom odobravanja programa.

IV.
Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrditi će Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi usvajanjem Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu na temelju prijedloga općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi.

V.
Kriteriji za izbor programa su sljedeći:
1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine,
2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi i drugo),
3. Sudjelovanje mladih u programu,
4. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata,
5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava,
6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine,
7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

VI.
Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog Proračuna Općine Koprivnički Bregi na web stranici Općine Koprivnički Bregi i u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

VII.
Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Koprivnički Bregi i na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Bregi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mario Hudić

PRIJAVNICA

Scroll to Top
Skip to content