JAVNI POZIV za nezakonito izgrađene zgrade

zastava bregiNa temelju članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 90/11), Općina Koprivnički Bregi upućuje:  

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Uvjeti ozakonjenja su da je zgrada evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine (uvid u karte u svakoj Državnoj geodetskoj upravi), da su do toga dana bili izvedeni svi građevinski i drugi radovi, ako se koristi ili se može koristiti, ili su bili izvedeni svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta, te ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

JAVNI POZIV za nezakonito izgrađene zgrade

zastava bregiNa temelju članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 90/11), Općina Koprivnički Bregi upućuje:  

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Uvjeti ozakonjenja su da je zgrada evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine (uvid u karte u svakoj Državnoj geodetskoj upravi), da su do toga dana bili izvedeni svi građevinski i drugi radovi, ako se koristi ili se može koristiti, ili su bili izvedeni svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta, te ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju zgrade podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

· geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

· tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt sa dokazom o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

· dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađeni po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

· uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovog Zakona,

· dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja),

· posebna geodetska podloga ovjerena od nadležnog katastarskog ureda ako se u postupku izdavanja rješenja utvrđuje oblik i veličina građevne čestice.


PREDAJA ZAHTJEVA:

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke, a predaje se nadležnom upravnom tijelu, a to je:

– Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 4 a / II kat, 48000 Koprivnica.

Rok za predaju zahtjeva je 31.12.2012. godine.

 

Za sve informacije stranke se mogu obratiti na adresu:

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Antuna Nemčića 4 a / II kat, 48000 Koprivnica.

 

KLASA: 360-01/11-01/03

URBROJ: 2137/08-11-1

Prelaz za stranicu22

Scroll to Top
Skip to content