Komunalac Koprivnica obavještava mještane Jeduševca (općina Koprivnički Bregi) da u utorak, 29. lipnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Jeduševcu kod društvenog doma nalaziti od 07:30 do 08:30 sati.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

• problematičnog (opasnog) otpada,
• plastike,
• limenki,
• papira,
• staklene ambalaže,
• starih lijekova,
• starih baterija,
• otpadnog motornog ulja,
• zauljenih motornih filtera,
• otpadnog jestivog ulja,
• tekstila,
• starih akumulatora,
• ambalaže od boja, lakova i otapala,
• EE otpad
• otpadne (prazne) ambalaže od pesticida

Scroll to Top
Skip to content