Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi. Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koja nije razvrstana kao javna cesta u smislu posebnog propisa.
Nerazvrstane ceste na području Općine održava pravni subjekt kojem je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Koprivnički Bregi povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u skladu s programom Općine o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Koprivnički Bregi sa popisom nerazvrstanih cesta
Evidencija o komunalnoj infrastrukturi – nerazvrstane ceste

Scroll to Top
Skip to content