zastava bregi

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09. i 49/11), članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/11), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi, objavljuje

OBAVIJESo namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Koprivnički Bregi

1. Davatelj koncesije: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, 48000 Koprivnica, telefon/fax: 048/830-420, e-mail: opcinako@inet.hr.” 

 

2. Predmet koncesije: Komunalna djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova.

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

4. Mjesto obavljanja usluge: područje Općine Koprivnički Bregi  (naselja Koprivnički Bregi, Glogovac i Jeduševac).

5. Rok na koji se daje koncesija: 5 godina.

6. Godišnja koncesijska naknada: Ne može biti manja od 1.000,00 kuna godišnje (plaća se jednokratnom uplatom).

7. Rok za predaju ponuda: 3. studeni 2011. godine do 9,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

8. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, 48000 Koprivnica, sa naznakom: „Ne otvaraj – koncesija za dimnjačarske poslove“ s adresom ponuditelja.

9. Ponuda mora biti pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

10. Osobni, stručni i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji i isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

a) Isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (obrtnica ili izvod iz registra Trgovačkog suda) ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje:

– da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom koncesije,

– da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,

– da se ne nalazi u postupku likvidacije,

– da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana  objave obavijesti u „Narodnim novinama“.

b) Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:  udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje  protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima  zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Potrebno je dostaviti izjavu s  ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu 

izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30

dana do  dana  objave obavijesti u „Narodnim novinama“.

c) Ovjerena izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana objave obavijesti u „Narodnim novinama“. – samo obrt

d) Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja – Potvrda porezne uprave o stanju duga.

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti  stariji od 30 dana do dana objave obavijesti u „Narodnim novinama“.

e) Dokaz o ispunjavanju osobnih uvjeta za obavljanje dimnjačarskih poslova – dokaz o položenom majstorskom ispitu odnosno rješenje Ureda državne uprave.

Dokaz se dostavlja u ovjerenoj preslici.

f) Izjava ponuditelja o raspoloživoj opremi te broju i strukturi zaposlenih za obavljanje dimnjačarskih poslova.

g) Ovjereni ponudbeni troškovnik s istaknutim cijenama dimnjačarskih usluga

(bez PDV-a) prema obrascu cjenika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

11. Kriterij koji će se primjenjivati  za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za  koncesiju.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos plaćanja koncesijske naknade  izabrat će se onog ponuditelja čija je ponuda zaprimljena ranije.

12. Vrsta postupka: otvoreni postupak.

13. Jamstvo za osiguranje naplate naknade za koncesiju: Izjava da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljena koncesija, neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti davatelju koncesije ovjerenu bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

14. Rok valjanosti ponude:  60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

15. Uputa o dobivanju dokumentacije za nadmetanje: dokumentacija za nadmetanje se može bez naknade pribaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, radnim danom od 7-15 sati do isteka roka za podnošenje ponuda.

16. Otvaranje ponuda: javno otvaranje uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javno otvaranje ponuda podudara se sa zadnjim danom isteka roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda provest će ovlašteni predstavnici davatelja koncesije u prostorijama Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, 1. kat, Koprivnički Bregi. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 3. studenog 2011. godine u 9,00 sati.

17. Tijelo nadležno za rješavanje žalbe: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,

10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 3 dana od:

– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije (u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave),

– dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu (u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude),

– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

– saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od kada je taj postupak proveden

uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke u postupku.

18. Datum otpreme obavijesti: 20. rujna 2011. godine.

Općinski načelnik: Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content