pogrebno

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09), članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/11), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

Davatelj koncesije: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, 48000 Koprivnica, telefon/fax:048/830-420, e-mail: opcinako@inet.hr” data-mce-href=”mailto:opcinako@inet.hr

Predmet koncesije: Komunalna djelatnost-prijevoz pokojnika na području Općine Koprivnički Bregi.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti-obavljanje poslova prijevoza pokojnika što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju. Daje se jedna koncesija.

Mjesto obavljanja usluge: Područje Općine Koprivnički Bregi.

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina.

Godišnja koncesijska naknada: početna naknada za koncesiju iznosi najmanje 10.000,00 kn godišnje.

Rok za predaju ponuda: najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u “Narodnim novinama”. Rok za predaju ponuda je 27.lipnja 2011.g. do 10:00 sati bez obzira na način dostave ponude.

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, 48000 Koprivnica, sa naznakom “Ne otvaraj-Koncesija za prijevoz pokojnika”:

Ponuda mora biti pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Osobni stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji i isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

Isprava o upisu u sudski, poslovni,strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar(izvadak iz obrtnog ili sudskog registra) ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom koncesije. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6. mjeseci do dana obavijesti u “Narodnim novinama”.

Ovjerena izjava kojom se dokazuje da protiv ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije i da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je već nije obustavio, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana obavijesti u “Narodnim novinama”.

Ovjerena izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom,  rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana objave obavijesti u “Narodnim novinama”-samo obrt.

Ovjerena izjava da nema okolnosti koje bi protivne članku 46. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika osobe ovlaštene za zastupanje osobe ponuditelja kao dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti,  zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja-Potvrda porezne uprave o stanju duga. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave obavijesti u “Narodnim novinama”.

Isprava o raspoloživoj opremi, poslovnom prostoru te broju i strukturi zaposlenih.

Ovjerena preslika Potvrde Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o udovoljavanju vozila za prijevoz pokojnika sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

11. Kriterij koji će se primjenjivati za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju.

12. Vrsta postupka:otvoreni postupak.

13. Jamstvo za osiguranje naplate naknade za koncesiju: Izjava da će najbolji ponuditelj ako mu bude dodijeljena koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

14. Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

15. Uputa o dobivanju dokumentacije za nadmetanje: dokumentacija za nadmetanje se može bez naknade pribaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi , Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, radnim danom od 7-15 sati do isteka roka za podnošenje ponuda.

16. Otvaranje ponuda: javno otvaranje uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javno otvaranje ponuda podudara se sa zadnjim danom isteka roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda provest će ovlašteni predstavnici davatelja koncesije u prostorijama Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, 1.kat, Koprivnički  Bregi. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 27. lipnja 2011.g u 10:00 sati.

17. Tijelo nadležno za rješavanje žalbe: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom u roku od 3 dana od:

objave obavijesti o namjeri davanja koncesije(u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave)

dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu(u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude)

isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima

saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od kada je postupak proveden, uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke u postupku.

18. Datum otpreme obavijesti: 13. svibnja 2011.godine.

KLASA:363-02/11-01/01

URBROJ:2137/08-11-06

Koprivnički Bregi, 13.svibanj 2011.g.

OPĆINSKI NAČELNIK: Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content