Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije KLASA: 612-07/19-01/5, URBROJ: 2137/1-05/03-19-4, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi dana 5. travnja 2019. godine donio je

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content