Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16) i Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko-križevačke županije donesenih od Župana Koprivničko-križevačke županije po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje dana 9. veljače 2017. godine ( KLASA:810-03/17-01/2, URBROJ:213701/11-01/01-17-1) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi dana 24. siječnja 2018. donosi

Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content