Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13) te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava (bodovna lista) KLASA: 007-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-18-21, od 24. siječnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi

Odluku o odabiru programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi za 2018. godinu

Scroll to Top
Skip to content