Odluka o visini novčane naknade za polaznike Dječjeg vrtića Potočić Koprivnički Bregi

Odluka o stjecanju nekretnina

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine trgovačkom drustvu Komunalac

Odluka o novčanoj potpori za novorođenče

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju toškova boravka djece u Tratinčici

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju toškova boravka djece u Podravskom suncu

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju toškova boravka djece u ustanovama predškolske dobi izvan područja Općine Koprivnčki Bregi

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Koprivnički Bregi

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi

Program javnih potreba u predškolskom odgoju

Program javnih potreba u osnovnom školstvu

Program građenja komunalne infrastrukture

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

Program utroška sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta

Program utroška sredstava šumskog doprinosa

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program o namjenskom korištenju sredstava od ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

Program javnih potreba u sportu

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u Tratinčici

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u Koprivničkim Bregima – faza I“

Program o izmjenama Programa za javne potrebe u osnovnom školstvu za 2021. godinu

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja građevina komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarne i civilne zaštite za 2021. godine

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2021. od konstituiranja

Odluka o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika i ekshumacije unutar groblja na području Općine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Koprivnički Bregi u dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju pri COOR Podravsko sunce

Poslovnička Odluka, izmjena

Odluka o osnivanju Savjeta mladih na području Općine Koprivnički Bregi

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi u mandatu 2021. – 2025. godine

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi u mandatu 2021. – 2025. godine

Pročišćeni tekst Statuta Općine Koprivnički Bregi

Poslovnik Općinskog vijeća – pročišćeni tekst

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Bregi

Statutarna odluka 2020.

Poslovnička odluka 2020.

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, izmjene i dopune

Odluka o vrijdnosti boda komunalne naknade 2019.

Odluka o visini paušalnog poreza

Odluka o komunalnim djelatnostima – na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Odluka o ukidanju postrojbe civilne zaštite Općine Koprivnički Bregi

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Bregi – projekt „Rekonstrukcija ograde na groblju u naselju Koprivnički Bregi“

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

PRILOG Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Odluka o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece sa područja Općine Koprivnički Bregi u svim podružnicama „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički Bregi

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Bregi

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Koprivnički Bregi

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u jaslicama

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i putevima Općine Koprivnički Bregi za zimska razdoblja od 2017./18. do 2020./21.

Odluka o rasporedu sredstava strankama za 2017. 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Koprivnički Bregi

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Koprivnički Bregi

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Bregi

Odluka o općinskim porezima

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINUNA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Bregi – projekt „Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Glogovac“

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije za Općinu Koprivnički Bregi za razdoblje 2017. – 2020.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Bregi – projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Bregi – nerazvrstana cesta „Kolodvorska – jug“

Odluka o davanju suglasnosti za postavljanje spomen ploče Vladi Dolencu

Odluka o visini naknada za korištenje društvenih domova na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o uređenju prometa na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Bregi za 2015. godinu

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o javnim priznanjima Općine Koprivnički Bregi

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o visini novčane naknade za čuvanje mjesta u mjesecu kolovozu u dječjem vrtiću „Potočić“ Koprivnički Bregi

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o grobljima na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Koprivnički Bregi

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Koprivnički Bregi

ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Općine Koprivnički Bregi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2013. GODINU 

Odluka o visini naknade za korištenje društvenih domova na području Općine Koprivnički Bregi

Odluka o prestanku sufinanciranja troškova smještaja djece sa područja Općine Koprivnički Bregi u dječje vrtiće

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Koprivnički Bregi za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Odluka o visini novčane naknade za polaznike dječjeg vrtića u Koprivničkim Bregima

Odluka o pristupanju Sporazumu o osnivanju Dječjeg vrtića «Vrapčić» iz Drnja

Statut Općine Koprivnički Bregi

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 

POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2012. GODINU

Povećano sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima

Općina Koprivnički Bregi donijela je Odluku o povećanju sufinanciranja javnih potreba u predškolskom odgoju. Za smještaj prvog djeteta u vrtiću cijena se sufinancira u visini 70%, a u visini 85% cijena smještaja sufinancira se za drugo i svako daljnje dijete u obitelji. Financijska sredstava će Općina isplaćivati temeljem računa pojedinog dječjeg vrtića.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Priključak na kanalizacijsku mrežu već nakon uplate prve rate

Općina Koprivnički Bregi donijela je novu Odluku o cijeni priključka na kanalizacijsku mrežu koja sada iznosi 4.000,00 kn. Mještani odnosno korisnici se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu nakon uplate prve rate u iznosu od 333,33 kn i ispostavljanja Potvrde o plaćenoj prvoj rati naknade, a koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi. Preostali dio iznosa može se platiti na 11 jednakih rata. Kao osiguranje plaćanja mještani su dužni dostaviti ovjerenu zadužnicu od strane javnog bilježnika u iznosu od 5.000,00 kn, koju će im Općina vratiti nakon potpunog podmirenja ugovorenog iznosa. Navedena mogućnost plaćanja na rate moći će se realizirati nakon podmirenja svih postojećih dugovanja prema Općini Koprivnički Bregi, ukoliko ona postoje.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Priključak na vodovodnu mrežu već nakon uplate prve rate

Priključak na vodovodnu mrežu iznosi 5.000,00 kn, a mještani odnosno korisnici se na istu mogu priključiti nakon uplate prve rate u iznosu od 416,66 kn i ispostavljanja Potvrde o plaćenoj prvoj rati naknade, a koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi. Preostali dio iznosa može se platiti na 11 jednakih rata. Kao osiguranje plaćanja mještani su dužni dostaviti ovjerenu zadužnicu od strane javnog bilježnika u iznosu od 5.000,00 kn, koju će im Općina vratiti nakon potpunog podmirenja ugovorenog iznosa. Navedene mogućnosti plaćanja na rate moći će se realizirati nakon podmirenja svih postojećih dugovanja prema Općini Koprivnički Bregi, ukoliko ona postoje.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu – zajedno

U slučaju da se mještani odnosno korisnici žele priključiti na dva priključka Općina Koprivnički Bregi daje pogodnost otplate na 24 mjeseca, s tim da se priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu može realizirati nakon uplate prve rate u iznosu od 375,00 kn i ispostavljanja Potvrde o plaćenoj prvoj rati naknade, a koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi. Kao osiguranje plaćanja mještani su dužni dostaviti ovjerenu zadužnicu od strane javnog bilježnika u iznosu od 10.000,00 kn, koju će im Općina vratiti nakon potpunog podmirenja ugovorenog iznosa.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Općinsko vijeće utvrdilo je visinu jednogodišnje naknade svim korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 2008./2009. u iznosu 700,00 kn po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta.

Općinsko vijeće donijelo je novu odluku o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se može prodati ili davati u zakup putem natječaja, a kojom se određuje najviše 25 hektara po pojedinom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske Općina Koprivnički Bregi donijela je 2002. godine. Općina je podnijela zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog gospodarstva radi izdavanja suglasnosti za predloženu parcelizaciju preostalog zemljišta u državnom vlasništvu koje nije obuhvaćeno postojećim Programom kako bi se moglo pristupiti izradi dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Odobravanjem dopune Programa od strane Ministarstva poljoprivrede omogućilo bi se raspisivanje natječaja za zakup i prodaju zemljišta kao i povrat imovine odnosno zemljišta koji je Općina i zakonski obavezna realizirati, a time i rješavanje dugogodišnjeg problema korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Zajednički interes Općine i lokalnih poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a) je da se upravo njima kroz zakup ili prodaju zemljišta dugoročno omogući obrađivanje tih površina prema njihovim realnim potrebama.

Mario Hudić – načelnik Općine, Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Čišćenje snijega

Usluga čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama i putevima za sva naselja Općine Koprivnički Bregi (Koprivnički Bregi, Glogovac, Jeduševac) u zimskom razdoblju 2009./20010. dodijeljena je obrtu za proizvodnju, trgovine i usluge «Rupić» iz Srednjih Mosti 64.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

Dimnjačarske usluge

Općina Koprivnički Bregi i poduzeće Dimnjak-Koprivnica d.o.o. za dimnjačarske radove, sanaciju i montažu dimnjaka iz Velike Mučne, u vlasništvu Danijela Željka Bugarin, sklopili su jednogodišnji Ugovor za obavljanje dimnjačarskih usluga, a sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi na području Općine Koprivnički Bregi, koja se temelji na članku 4 Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 58/93 i 100/04). Dimnjačarskom službom smatra se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata, poduzimanje mjere za sprečavanje zaštite od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka. Kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje, svi mještani s područja Općine Koprivnički Bregi dužni su dozvoliti čišćenje dimnjaka. Cjenik dimnjačarskih usluga otisnut je u ovom informativnom listu.

Đurđica Mustaf, zamjenica načelnika Općine

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na

nerazvrstanim cestama i putevima Općine Koprivnički Bregi

za zimska razdoblja od 2017./18. do 2020./21.

Scroll to Top
Skip to content