zemljiste

Općina Koprivnički Bregi na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi za katastarske općine Plavšinac, Delovi i Koprivnički Bregi, KLASA: 320-02/10-01/04, URBROJ: 2137/08-10-1 od 3. rujna 2010. godine, Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi za k.o. Plavšinac, Delovi i Koprivnički Bregi

I. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Koprivnički Bregi

u k.o. Plavšinac

r.br.

k.č.br.   kultura  površina/ha       početna cijena   napomena

1.         728       oranica 11,3504            13.200 

u k.o. Delovi

r.br.

k.č.br.   kultura  površina/ha       početna cijena   napomena

1.         619/2    oranica 6,9525  13.200 

u k.o. Koprivnički Bregi

r.br.

k.č.br.   kultura  površina/ha       početna cijena   napomena

1.         1853     oranica 0,6352  12.000 

2.         1854     oranica 0,3743  12.000 

II.

Pismena ponuda za kupoprodaju neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:

ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, adresu i OIB,

presliku osobne iskaznice,

katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice,

visinu ponuđene kupoprodajne cijene,

očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno,

ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava kupnje iz točke VI. ovog natječaja,

gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima.

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet prodaje.

IV.

Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

stale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Koprivnički Bregi koja provodi natječaj,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

VI.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta i to:

gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,

odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

uvjerenje o prebivalištu,

ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,

zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Koprivnički Bregi, a koji iznosi 25 ha.

VIII.

Maksimalna površina koja se može prodati nekoj osobi iznosi 25 ha, a uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

IX.

U slučaju obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište.

Rok obročne otplate ne može biti dulji od 15 godina.

Kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute prodajne cijene kod uplate prodajne cijene u cijelosti.

X.

Kod sklapanja ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovorit će se revalorizacija kupoprodajnih obroka sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

XI.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, 48324 Koprivnički Bregi, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

XII.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XIII.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI   

KLASA: 320-02/10-01/04

URBROJ: 2137/08-10-2

Koprivnički Bregi, 3. rujna 2010.

PREDSJEDNIK: Darko Sobota, v.r.

Scroll to Top
Skip to content