poljoprivreda

Općina Koprivnički Bregi na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi za katastarske općine Plavšinac, Delovi i Koprivnički Bregi, KLASA: 320-02/10-01/03, URBROJ: 2137/08-10-1 od 3. rujna 2010., Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi objavljuje: 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskena području Općine Koprivnički Bregi za k.o. Plavšinac, Delovi i Koprivnički Bregi

I.  Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Koprivnički Bregi u katastarskim općinama: Plavšinac, Delovi i Koprivnički Bregi koje je Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Koprivnički Bregi predviđeno za zakup:

k.o. Plavšinac

r.br.      k.č.br.   kultura  površina/ha       početna zakupnina         trajanje zakupa napomena

1.         700/3    oranica 10,0464            600       5 godina          

2.         705/1    livada   0,4100  390       5 godina          

3.         705/2    livada   0,4472  390       5 godina          

4.         698/4    oranica 0,9041  600       5 godina          

k.o. Delovi

r.br.      k.č.br.   kultura  površina/ha       početna zakupnina         trajanje zakupa napomena

1.         33        oranica 7,1208  660       20 godina         

2.         1640     oranica 1,9279  660       20 godina         

3.         733/1    oranica 5,5081  660       5 godina          

4.         2/1       oranica 0,4678  600       20 godina         

5.         2/2       oranica 0,7038  600       20 godina         

6.         3/1       oranica 0,8105  600       20 godina         

7.         3/3       oranica 0,3349  600       20 godina         

8.         4/1       oranica 0,4101  600       20 godina         

9.         4/2       oranica 0,4028  600       20 godina         

10.       4/3       oranica 0,1285  600       20 godina         

11.       4/4       oranica 0,1283  600       20 godina         

12.       4/5       oranica 0,3698  600       20 godina         

13.       4/6       oranica 0,0201  600       20 godina         

14.       5/2       oranica 0,3388  600       20 godina         

15.       6/1       oranica 0,3801  600       20 godina         

16.       7/1       oranica 0,5406  600       20 godina         

17.       8/1       oranica 0,2018  600       20 godina         

18.       8/2       oranica 0,3819  600       20 godina         

19.       8/3       oranica 0,0928  600       20 godina         

20.       9/1       oranica 0,0373  600       20 godina         

21.       9/2       oranica 0,0070  600       20 godina         

22.       9/3       oranica 0,0218  600       20 godina         

23.       34        oranica 0,9808  600       20 godina         

24.       35/1     oranica 0,7283  600       20 godina         

25.       35/2     oranica 0,1399  600       20 godina         

26.       36/1     oranica 0,6389  600       20 godina         

27.       36/2     oranica 0,1542  600       20 godina         

28.       36/5     oranica 0,0690  600       20 godina         

29.       37        oranica 0,7876  600       20 godina         

30.       38/2     oranica 0,9067  600       20 godina         

31.       39/1     oranica 0,4671  600       20 godina         

32.       39/2     oranica 0,4597  600       20 godina         

33.       797/5    oranica 8,1460  660       20 godina         

34.       800/1    oranica 8,3784  660       20 godina         

35.       797/41  oranica 8,3070  660       20 godina         

36.       805/1    oranica 7,1874  660       20 godina         

37.       600       oranica 9,4143  660       20 godina         

38.       599/3    oranica 9,3682  660       20 godina         

39.       631/8    oranica 4,8262  660       20 godina         

k.o. Koprivnički Bregi

r.br.      k.č.br.   kultura  površina/ha       početna zakupnina         trajanje zakupa napomena

1.         173       oranica 3,4302  600       5 godina          

2.         174       oranica 8,3034  600       20 godina         

3.         245/1    oranica 8,0174  300       5 godina          

4.         245/2    oranica 3,9040  300       5 godina          

5.         246       oranica 23,2502            519       5 godina          

6.         247       oranica 20,1957            501       5 godina          

7.         248       oranica 2,9120  300       5 godina          

8.         257       oranica 3,8352  600       5 godina          

9.         258       oranica 21,3691            600       5 godina          

10.       259       oranica 18,5536            600       5 godina          

11.       260/2    oranica 9,9357  600       5 godina          

12.       177       oranica 18,0520            600       20 godina         

13.       178       oranica 15,9371            600       20 godina         

II.

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:

ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, adresu i OIB,

presliku osobne iskaznice,

katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice,

visinu ponuđene zakupnine,

ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,

gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

ovjerena izjava podnositelja ponude o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje ima u zakupu.

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.

IV.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Koprivnički Bregi koja provodi natječaj,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

VI.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

 gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,

odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

uvjerenje o prebivalištu,

ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,

zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

ponude osoba za zakup poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je zakupodavac bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Koprivnički Bregi, a koji iznosi 25 ha.

VIII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 25 ha, a uključuje i površine koje ima u zakupu po ranijim natječajima.

IX.

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 X.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu: Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb, 48324 Koprivnički Bregi, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

 

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI        

KLASA: 320-02/10-01/03

URBROJ: 2137/08-10-2

Koprivnički Bregi, 3. rujna 2010.

PREDSJEDNIK: Darko Sobota, v.r. 

Scroll to Top
Skip to content