Na temelju članka 2. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine” broj 38/88), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20), Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/09) članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 3/18. i 6/20), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Koprivnički Bregi

Scroll to Top
Skip to content