Prijavljen je još jedan projekat, pod nazivom: “Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji” u kojem sudjeluje Općina Koprivnički Bregi kao partner u suradnji sa Gradom Koprivnicom kao prijaviteljem, te ostalim partnerima i to općinama: Legrad, Rasinja, Sokolovac, Hlebine, Đelekovac, Novigrad Podravski, Drnje i Koprivnički Ivanec.

Radi se o projektu u okviru javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod nazivom Provedba Programa izobrazno – informatnivnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
Cilj ovog projekta je podizanje svijesti stanovništva o odgovornom postupanju sa komunalnim otpadom, čiji je krajnji rezultat smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
Neke od aktivnosti na projektu su podjela letaka i brošura, javne i edukacijske tribine, kostimirane predstave za djecu i slikovnice, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Scroll to Top Skip to content