Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.
U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15). Poveznica na navedeni Zakon… http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje su u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprve imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje prizlaze iz djelokruga njihova rada.
Službenik za informiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi je Jasna Klasan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Bregi, a zamjenica službenice za informiranje je Sonja Terzić, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi. Poveznica na Odluku

Kontakt adresa:
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
Trg Kralja Tomislava 2a
KOPRIVNIČKI BREGI
48 000 KOPRIVNICA

e-mail: procelnik@koprivnicki-bregi.hr ili opcinako@inet.hr

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBRASCI 

Službeni glasnik KKŽ

Godišnji financijski izvještaji

Izvješća o provedbi ZPPI

Upitnik o samoprocjeni

Scroll to Top
Skip to content