Na sjednici općinskog vijeća održanoj 15.12. u Koprivničkim Bregima usvojen je proračun za 2021. godinu, zajedno sa projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Načelnik Općine Mario Hudić prezentirao je vijećnicama i vijećnicima planirane projekte i aktivnosti u 2021. godini, sukladno planiranim proračunskim prihodima od 7.354.000 kuna.

Oko 60% sredstava iz proračuna izdvojiti će se za velike kapitalne projekte i ulaganja u programe vezane za djecu i mlade i njihovo obrazovanje (naknade za rodilje, ulaganje u škole i izvanškolske aktivnosti, sufinanciranje pohađanja vrtića, kupnja radnih bilježnica, stipendije studentima). Ovaj visoki postotak pokazuje nastavak smjera izgradnje komunalne infrastrukture koja je već i sada na visokom nivou i omogućavanja najkvalitetnijih mogućih uvjeta obrazovanja za mlađu i stariju djecu, od pohađanja vrtića preko škola do financijske potpore našim studentima.

Planirana su sredstva za programe pomoći socijalno ugroženim mještanima i mještanima starije dobi kojima je potrebna pomoć i kontinuirana briga (projekat geronto domaćice, novi projekat Pomoć je moć uz zapošljavanje 3 žene s područja općine), kao i sredstva za podršku udrugama, klubovima i društvima koji djeluju u našoj Općini.

Proračun za 2021.g. usvojen je sa 8 glasova za (Nezavisni, HDZ, SDP) i jednim suzdržanim (Mreža), dok dva vijećnika (SDP, Mreža) nisu bila prisutna iz opravdanih razloga.

Prethodno je također sa 8 glasova za i jednim suzdržanim usvojen finalni rebalans proračuna za 2020. godinu, u kojem je vidljivo da je unatoč pandemiji virusa COVID – 19 i njezinim negativnim ekonomskim posljedicama ova godina bila jedna od najuspješnijih u povijesti Općine.

Realizirani su svi planirani projekti i programi pa i neki dodatni izvan prvotnog plana, a općina završava godinu sa stabilnom financijskom situacijom i likvidnošću koja omogućava podmirivanje svih dospjelih obaveza.

Sve aktivnosti u 2020. godini realizirane su bez ikakvih zaduživanja, kao i prethodnih godina, a u 2021. godini također nije planirano nikakvo zaduživanje već financiranje svih aktivnosti iz vlastitih sredstava i preko natječaja za programe potpore županije, nadležnih ministarstava i EU fondova.

Detaljne informacije o svemu prethodno navedenom mještanke i mještani moći će pročitati u našem općinskom listu koji će biti podijeljen u sva domaćinstva prije Božićnih blagdana.

Načelnik Općine Koprivnički Bregi
Mario Hudić

Scroll to Top
Skip to content