Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine” broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13) i članka 10. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016., općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi u 2016. godini

 

Preuzmite upute i obrasce:

Obrazac financijskog izvještaja

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o uredom ispunjavanju obveza

Obrazac opisnog izvještaja programa

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta

Opisni obrazac prijave

Popis priloga uz prijavu

Ugovor o financiranju programa javnih potreba u sportu

Upute za prijavitelje

Scroll to Top Skip to content