Temeljem čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine” broj 26/15), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13. i 3/18) i članka 10. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi, KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016.,općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi objavljuje 

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Koprivnički Bregi u 2021. godini

Preuzmite upute i obrasce:

Obrazac financijskog izvještaja
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o uredom ispunjavanju obveza
Obrazac opisnog izvještaja programa
Obrazac proračuna programa/projekta
Opisni obrazac programa
Popis priloga uz prijavu
Upute za prijavitelje

Scroll to Top Skip to content