Javni poziv kojim Općina Koprivnički Bregi kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Bregi, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. i 92/14) temeljem kojeg se nerazvrstane ceste koje su bile u uporabi prije 1. siječnja 1997. godine evidentiraju u katastru i upisuju se u zemljišne knjige kao nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Koprivnički Bregi bez obzira o postojanju upisa vlasništva ili drugih stvarnih prava trećih osoba.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Zlatko Krpeljević, dipl.ing.geod., Križevačka ulica 31/a, Koprivnica.

U postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta predstavnik Općine Koprivnički Bregi kao vlasnika nerazvrstanih cesta obilježiti će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se:
1. Ulica Jeduševac u Jeduševcu, k.o. Delovi, kčbr. 1582, 1591/2
a. obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će se dana 04. travnja 2016. godine u 9,00 sati
b. uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te potrebna objašnjenja su dana 15. travnja 2016 . godine u 9,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Bregi Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Mario Hudić, v.r.

Scroll to Top Skip to content