Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13. 3/18. i 6/20) te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava (bodovna lista) KLASA: 007-01/21-01/01, URBROJ: 2137/08-21-17, od 12. ožujka 2021. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi 

Odluku o odabiru programa/projekata javnih potreba u kulturi i civilnom društvu na području općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu

Scroll to Top
Skip to content