Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13) te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava (bodovna lista) KLASA: 007-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-21, od 2. ožujka 2017. godine, općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2017. GODINU

Scroll to Top Skip to content