Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 3/18. i 6/20), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi utvrđuje

Plan prijma u službu JUO Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu

Scroll to Top
Skip to content