NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: Općina Koprivnički Bregi, Trg Kralja Tomislava 2a, Koprivnički Bregi, 48 000 Koprivnica

OIB: 32333277929

TELEFON: 048/830-420; 048/830-066

TELEFAKS: 048/830-420

INTERNETSKA ADRESA: www.koprivnicki-bregi.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: opcinako@inet.hropcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Jasna Klasan, dipl. iur., tel. 048/830-066, e- mail: procelnik@koprivnicki-bregi.hr i Sonja Terzić, tel: 048/830-420, e-mail: opcinako@inet.hr;

Scroll to Top
Skip to content