Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13. i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 8. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2137/08-14-1 od 28. veljače 2014. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je: „Izgradnja parkirališta i nogostupa uz groblje u Koprivničkim Bregima“, sukladno Troškovniku iz priloga ovoga Poziva.

Scroll to Top
Skip to content