Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je: „Asfaltiranje nerazvrstane ceste – odvojak od Ulice Matije Gupca do Ulice Vladimira Nazora u naselju Koprivnički Bregi“, sukladno Troškovniku iz priloga ovoga Poziva.

Dokumenti za preuzimanje:

PONUDBENI LIST
TROŠKOVNIK

Scroll to Top
Skip to content