Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 406-01/20-01/09, URBROJ: 2137/08-20-1 od 26. lipnja 2020. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje Poziv za dostavu ponude.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je: Izgradnja parkirališta uz groblje u Glogovcu,sukladno Troškovniku iz priloga ovoga Poziva

Dokumenti za preuzimanje:

PONUDBENI LIST
TROŠKOVNIK

Scroll to Top
Skip to content