Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) koji se odnosi na provedbu postupka jednostavne nabave, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi te članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Koprivnički Bregi KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2137/08-17-1 od 12. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Koprivnički Bregi, OIB: 32333277929, upućuje

Poziv za dostavu ponude / Predmet nabave je: „Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Potočić“ u naselju Koprivnički Bregi“

Dokumenti za preuzimanje:

TROŠKOVNIK

PONUDBENI LIST

Scroll to Top Skip to content